لیست پلان های اشتراک


یک ماه روزانه ۱۰ دانلود

 • 39000 تومان
 • 30 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز 10
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک 300

یک ماه روزانه ۲۰ دانلود

 • 59000 تومان
 • 30 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز 20
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک 600

دو ماه روزانه ۱۰ دانلود

 • 70000 تومان
 • 60 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز 10
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک 600

دو ماه روزانه ۲۰ دانلود

 • 106000 تومان
 • 60 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز 20
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک 1200

سه ماه روزانه ۱۰ دانلود

 • 93000 تومان
 • 90 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز 10
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک 900

سه ماه روزانه ۲۰ دانلود

 • 141000 تومان
 • 90 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز 20
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک 1800

شش ماه روزانه ۱۰ دانلود

 • 163000 تومان
 • 180 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز 10
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک 1800

شش ماه روزانه ۲۰ دانلود

 • 247000 تومان
 • 180 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز 20
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک 3600